வாழ்க்கை

"வாழ்க்கையை வாழ பிறந்துவிட்டேன்

அதை வாழ்ந்து முடித்துவிட்டுத்தான் இறப்பேன்"

- திருப்பதி

Tuesday, April 8, 2014

சான்று

மண் மீதான
மழையின் காதல்
குடைக்காளான்! 

No comments:

Post a Comment