வாழ்க்கை

"வாழ்க்கையை வாழ பிறந்துவிட்டேன்

அதை வாழ்ந்து முடித்துவிட்டுத்தான் இறப்பேன்"

- திருப்பதி

Monday, April 7, 2014

தன்னம்பிக்கை

இறந்த பின் பிறப்பதும் 
கடந்த காலம் நிகழ்காலமாவதும் 
சாத்திய மற்றதே 
எதுவும் மெய்படாமல் போகலாம்
ஒருநாள் கனவுகள் மெய்படுவது
சாத்தியமே!

No comments:

Post a Comment