வாழ்க்கை

"வாழ்க்கையை வாழ பிறந்துவிட்டேன்

அதை வாழ்ந்து முடித்துவிட்டுத்தான் இறப்பேன்"

- திருப்பதி

Sunday, October 9, 2011

உருவாகும் உயிர் இந்தியா

திகாலை நேரம் 
தவனும் எழுந்தான் 
லைகளும் துளிர்விட
ரமும் தலை சாய்ந்தது.
ள்ளம் சிலிர்க்க   
மை முத்தமிடுகிறது  
ண்ணங்களும், 
க்கங்களும்.
யமின்றி உள்ளேன் 
ற்றை வீரன் நான் 
ராயிரம் கனவுகளுடன் 
ஒளடாத திரவியம்(ink) குறைத்திட வருகிறேன்!
 அது "வலிய இந்தியா உருவாக" கையெழுத்திட

No comments:

Post a Comment