வாழ்க்கை

"வாழ்க்கையை வாழ பிறந்துவிட்டேன்

அதை வாழ்ந்து முடித்துவிட்டுத்தான் இறப்பேன்"

- திருப்பதி

Sunday, September 4, 2011

கல்வி!!


வறுமை என்னுடன் பிறக்கவில்லை 
எனக்காகவும் பிறக்கவில்லை. ஆனால் 
கல்வி என்னும் எறிச்சுடரை ஏந்தும்வரையில்
வறுமை என்னை விட்டு ஒழியப்போவதும் இல்லை.